OBSZARY PRAKTYKIObsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w Warszawie

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, którą cechuje: profesjonalizm, rzetelność, dyspozycyjność oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów prawnych. Zapewniamy przejrzyste i dogodne formy rozliczeń, dostosowane do możliwości finansowych danej wspólnoty mieszkaniowej.

Obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych obejmuje w szczególności:

  • windykację należności z tytułu nieuiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną oraz z tytułu najmu nieruchomości, w tym reprezentowanie wspólnoty w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych, w tym w postępowaniach przeciwko wykonawcom robót budowlanych oraz dostawcom mediów i innych usług dla wspólnoty, jak również w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
  • obsługę prawną zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał wspólnoty, wyjaśniania bieżących wątpliwości dotyczących zakresu kompetencji, sposobu głosowania, liczenia głosów, itp.,
  • przygotowywanie i weryfikacja dokumentów wewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej, takich jak: regulaminy organizacyjne, statuty,
  • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów zlecenia zawieranych przez wspólnotę,
  • wsparcie prawne w sporach z wykonawcami robót budowlanych i deweloperami, w tym w sprawach rękojmi za wady.

Zapewniamy stały kontakt z prawnikiem prowadzącym konkretną sprawę, co pozwala Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządcy lub administratorowi na weryfikację stanu prowadzonych spraw.

Współpraca z ADMINISTRATORAMI i ZARZĄDCAMI NIERUCHOMOŚCI:

Radca prawny Danuta Niwińska ma duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także firm zarządzających i administrujących nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic.

Niwińscy Kancelaria Prawnicza
Danuta Niwińska Piotr Niwiński S.C.

ul. Wspólna 73 lok. 15
00-687 Warszawa

tel: 22 464 88 84
tel. kom: 500-518-501
e-mail: kancelaria@niwinscy.pl

Godziny pracy kancelarii: 9-17

https://www.niwinscy.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapka.png